Nabożeństwo

Kościół to nie religijna organizacja ale żywy organizm, którego głową jest Chrystus Pan a Jego ciałem są zbawieni ludzie, odrodzeni z Ducha Świętego i pragnący naśladować swego Mistrza - Jezusa Chrystusa.

Efezjan 1:17-23) Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały...wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebiańskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem...

Kościół to żywa świątynia Ducha Świętego.

1Koryntian 3:16) Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

1 Piotra 2:5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus obiecał Swoją obecność w każdym zgromadzeniu Jego uczniów, choćby najmniejszym:

Mat. 18:20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w Imię Moje, tam jestem pośród nich.

Autor listu do Hebrajczyków (10:24-25) wzywa nas byśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, ale świadomi nagłego przyjścia Pana, spotykali się, dodając sobie otuchy, bacząc jedni na drugich by wzajemnie się pobudzać do miłości i dobrych uczynków.

Zgodnie z powyższym, gdy się zgromadzamy na wspólnych nabożeństwach, poświęcamy czas na spontaniczną modlitwę, uwielbienie naszego Boga w pieśniach i rozważaniu Jego Słowa - Pisma Świętego.

Staramy się unikać sztywnej formy, podniosłej pompy czy religijnego formalizmu. W modlitwach kierujemy do Boga proste niewyuczone słowa, płynące z naszych serc - dziękczynienie, uwielbienie, prośby i błagania. Zabiegamy o to by zwiastowanie Słowa było wolne od górnolotnych pustych frazesów czy niezrozumiałych terminów, ale zawierało prostą Biblijna naukę podaną w sposób przystępny dla każdego, bez względu na wiek czy wykształcenie.

W każdą niedzielę wspominamy śmierć, zmartwychwstanie i powtórne przyjście naszego Pana i Zbawiciela jedząc chleb i pijąc z kielicha, co przypomina nam o Jego ciele wydanym za nasz grzech i Jego drogocennej krwi przelanej na odpuszczenie naszych grzechów. W tej pamiątce mogą uczestniczyć wyłącznie osoby duchowo odrodzone, świadomie ochrzczone i trwające w bliskiej społeczności z Bogiem. Każdy musi osądzić samego siebie, czy może przystąpić do Wieczerzy Pańskiej.

Nasze nabożeństwa mają otwarty charakter - każdy jest mile widziany, bez względu na swoją przynależność religiją czy też jej brak.