Nasz zbór

Jesteśmy grupą chrześcijan mieszkających w Wejherowie i okolicach. Pochodzimy z różnych środowisk, posiadamy różne wykształcenie i wykonujemy różne zawody.
Łączy nas Jezus Chrystus - Jego łaska, miłość, zbawienie, życie.

Boże Słowo - Pismo Święte, jest wyznacznikiem naszej drogi, fundamentem naszej wiary.
Tam czytamy, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Bożego Syna - Jezusa Chrystusa, który powiedział:

Ja jestem Droga, i Prawda, i Życie,
nikt nie przychodzi do Ojca,
tylko przeze mnie.

Ew. Jana 14:6

Każdy człowiek potrzebuje Boga, Jego miłości, akceptacji, uwolnienia od poczucia winy i wyzwolenia z grzechu.

Bóg pragnie zmienić życie człowieka, oferując ratunek przez Swego Jednorodzonego Syna - Jezusa Chrystusa.

Wiara w Jezusa to nie intelektualne zaakceptowanie faktów przedstawionych w Piśmie Świętym, ale uczciwe przyznanie się do popełnionych grzechów, bezwzględne porzucenie ich (szczera pokuta / opamiętanie) i oddanie się Jezusowi  w posłuszeństwo jako Panu (nawrócenie) - skutkiem czego jest nowe narodzenie z Ducha Świętego. Bóg, przez Ducha Świętego, dokonuje cudu przemiany wnętrza człowieka, który z ufną wiarą zwraca się do Niego w pokorze i pokucie.

Odtąd nie my sami rządzimy naszym życiem, ale jest ono w rękach naszego Zbawiciela, który kieruje nami według Swojej doskonałej woli, uzdalniając nas do prowadzenia nowego, poświęconego Bogu życia.

Wypełniając nakaz misyjny z Ew. Mat. 28:19-20 pragniemy nieść Dobrą Nowinę do wszystkich ludzi którzy nie znają osobiście Pana Jezusa i Jego zbawienia.

 

Wierzymy:

 • Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia -  jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary i życia.
 • Wierzymy w jedynego Boga w trzech Osobach - Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, których rezultatem jest nowe, przemienione życie, poddane Jezusowi Chrystusowi jako Panu.
 • Wierzymy w przeżywanie pełni Ducha Świętego i posługiwanie Jego darami.
 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego

Ew. Jana 6:69

Dalsze informacje:

 • Format nabożeństwa

  Jezus powiedział:

  Gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich.

  Mat 18:20
  Nabożeństwo to zgromadzenie wiernych w imieniu Pana Jezusa. Jesteśmy przekonani, że Chrystus jest obecny pośród nas w Duchu Świętym. Podczas naszych zgromadzeń oddajemy Bogu chwałę poprzez pieśni i modlitwy, słuchamy głoszonego Słowa Bożego oraz usługujemy sobie wzajemnie. Oczekujemy działania Ducha Świętego zgodnie z pierwszym listem Pawła do Koryntian 12-14. Małe dzieci mają swoje zajęcia w szkole niedzielnej. Główne nabożeństwa odbywają się w niedzielę. W ciągu tygodnia zgromadzamy się na wspólne rozważanie Biblii i modlitwę.

 • Forma i znaczenie chrztu wodnego

  Chrzest wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa BAPTIDZO, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przeżyła nowonarodzenie zgodnie ze słowami Jezusa, który powiedział:

  zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

  Jan 3: 3
  Chrztu udzielają starsi zboru. Osoba chrzczona wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie starszy zboru wypowiada słowa: "Na podstawie twego wyznania wiary, chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego" oraz zanurza ją w wodzie.

  Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

  Mat 28:18-20
  .

 • Chrzest dzieci

  Nie chrzcimy dzieci zaraz po urodzeniu, ale chrzcimy jedynie osoby świadome, które z własnej, nieprzymuszonej woli decydują się złożyć ślubowanie wierności Chrystusowi w akcie chrztu.

  Natomiast praktykujemy błogosławieństwo dzieci zgodnie ze słowami Ewangelii Marka 10:13-16:

  I przynosili do niego (Jezusa) dzieci, aby się ich dotknął... i brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce.

   
  Pan Jezus dużo uwagi poświęcał małym dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. Jako naśladowcy Pana Jezusa nie chrzcimy niemowląt, lecz je błogosławimy. Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice, w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości, powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.

 • Wieczerza Pańska

  Wieczerza Pańska obchodzona jest na pamiątkę śmierci Chrystusa zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła zawartym w 1 liście do Koryntian 11:24 „to czyńcie na pamiątkę moją”. Podczas niedzielnego nabożeństwa spożywamy chleb i pijemy wino i w ten sposób wspominamy śmierć Chrystusa zgodnie ze słowami Pisma Świętego „ilekroć chleb ten jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie” (1 Kor 11:26). Prawo uczestnictwa w Pamiątce mają ci, którzy pojednali się z Bogiem i na znak tego przyjęli chrzest wiary. Ważnym aspektem takiego nabożeństwa jest rozsądzanie własnego życia, które polega na wyznawaniu grzechów Bogu oraz modlitwie o ich przebaczenie.

  Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije.

  1 Kor 11:28

 • Członkostwo w Zborze

  Członkiem Zboru można zostać poprzez dobrowolne, publiczne złożenie deklaracji przynależności do zboru. Możliwość taka przysługuje tym, którzy uprzednio uwierzyli w Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wodny. Jezus powiedział:

  Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

  Jan 13:35
  Przynależność do zboru jest przywilejem i pociąga za sobą prawa jak również obowiązki. Osoba należąca do zboru znajduje się pod duchową opieką zboru i ma przywilej korzystania z wszelkich błogosławieństw związanych z życiem Kościoła.