Wierzymy:

Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary i życia.


Wierzymy w jedynego Boga w trzech Osobach - Ojca, Syna i Ducha Świętego.


Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.


Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, których rezultatem jest nowe, przemienione życie, poddane Jezusowi Chrystusowi jako Panu.


Wierzymy w przeżywanie pełni Ducha Świętego i posługiwanie Jego darami.


Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
               
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego!   Ew. Jana 6:69
                                             Pan mój i Bóg mój!   Ew. Jana 20:28


Każdy człowiek potrzebuje Boga, Jego miłości, akceptacji, uwolnienia od poczucia winy i wyzwolenia z grzechu.

Bóg pragnie zmienić życie człowieka, oferując ratunek przez Swego Jednorodzonego Syna - Jezusa Chrystusa.

Wiara w Jezusa to nie intelektualne zaakceptowanie faktów przedstawionych w Piśmie Świętym, ale uczciwe przyznanie się do popełnionych grzechów, bezwzględne porzucenie ich (szczera pokuta / opamiętanie) i oddanie się Jezusowi w posłuszeństwo jako Panu (nawrócenie) - skutkiem czego jest nowe narodzenie z Ducha Świętego. Bóg, przez Ducha Świętego, dokonuje cudu przemiany wnętrza człowieka, który z ufną wiarą zwraca się do Niego w pokorze i pokucie.Odtąd nie my sami rządzimy naszym życiem, ale jest ono w rękach naszego Zbawiciela, który kieruje nami według Swojej doskonałej woli, uzdalniając nas do prowadzenia nowego, poświęconego Bogu życia.Wypełniając nakaz misyjny z Ew. Mat. 28:19-20 pragniemy nieść Dobrą Nowinę do wszystkich ludzi,

którzy nie znają osobiście Pana Jezusa i Jego zbawienia.

HTML Code Creator