Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą chrześcijan niezwiązanych formalnie z żadną religijną denominacją. Utrzymujemy braterskie relacje z braćmi i siostrami w różnych chrześcijańskich kościołach. To nie religijna przynależność, ale duchowa wspólnota i biblijne wyznanie wiary stanowi o naszej relacji z innymi.
Mieszkamy w Wejherowie i okolicach. Pochodzimy z różnych środowisk, posiadamy różne wykształcenie i wykonujemy różne zawody.
Łączy nas Jezus Chrystus - Jego łaska, miłość, zbawienie, życie.
Boże Słowo - Pismo Święte, jest wyznacznikiem naszej drogi, fundamentem naszej wiary.
Tam czytamy, że nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Bożego Syna - Jezusa Chrystusa, który powiedział: Ja jestem Droga, i Prawda, i Życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, niż tylko przeze Mnie. (Ew. Jana 14:6)
Każdy człowiek potrzebuje Boga, Jego miłości, akceptacji, uwolnienia od poczucia winy i wyzwolenia z grzechu. Bóg pragnie zmieniać ludzkie życie przez Swego Jednorodzonego Syna - Jezusa Chrystusa.
Wiara w Jezusa to nie intelektualne zaakceptowanie faktów przedstawionych w Piśmie Świętym, ale uczciwe przyznanie się do popełnionych grzechów, bezwzględne porzucenie ich (szczera pokuta / opamiętanie) i oddanie się Jezusowi w posłuszeństwo jako PANU (nawrócenie) - skutkiem czego jest nowe narodzenie z Ducha Świętego. Bóg, przez Ducha Świętego, dokonuje cudu przemiany wnętrza człowieka, który z ufną wiarą zwraca się do Niego w pokorze i modlitwie o przemianę życia.
Odtąd nie my sami rządzimy naszym życiem, ale jest ono w rękach naszego Zbawiciela, który kieruje nami według Swojej doskonałej woli, uzdalniając nas do prowadzenia nowego, poświęconego Bogu życia.
Wypełniając nakaz misyjny z Ew. Mat. 28:19-20 pragniemy nieść Dobrą Nowinę do wszystkich ludzi którzy nie znają osobiście PANA Jezusa i Jego zbawienia.

W co wierzymy?
• Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary i życia.
• Wierzymy w jedynego Boga w trzech Osobach - Ojca, Syna i Ducha Świętego.
• Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
• Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, których rezultatem jest nowe, przemienione życie, poddane Jezusowi Chrystusowi jako PANU.
• Wierzymy w konieczność życia w pełni Ducha Świętego, doświadczanie Jego mocy i darów, do owocnej służby Chrystusowi.
• Wierzymy w zmartwychwstanie sprawiedliwych i życie wieczne.
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego (Ew. Jana 6:69)


Nasza historia
Historia naszej społeczności jest stara jak świat, bo zaczyna się od pierwszego człowieka – Adama  Nasze korzenie sięgają dziejów Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba i ich potomków – Izraelitów, z których pochodzi sam Chrystus Pan, nasz Zbawiciel. Nasz rodowód znajdujemy w Biblii, czyli Świętych Pismach Starego i Nowego Testamentu, które swym przesłaniem obejmują również pogan, jak tajemniczy kapłan Melchizedek, Rut Moabitka, czy słynny Cyrus, władca Persów. Wraz z przyjściem na Ziemię Bożego Syna, Jezusa, rozpoczęła się nowa era Bożego Królestwa, w którym nie ma już różnicy między Żydem a poganinem, ale ktokolwiek oddaje się pod panowanie Jezusa, staje się obywatelem Jego Królestwa, cząstką Kościoła, którego Jezus jest Głową.


Kościół i zbór
Kościół to tłumaczenie greckiego słowa ekklēsia - w polskich przekładach Biblii oddane dwoma terminami: „kościół” i „zbór”. Ekklēsia oznacza dosłownie „zgromadzenie / społeczność wywołanych”. Termin „Kościół” w naszym środowisku odnosi się najczęściej do wszystkich chrześcijan ze wszystkich epok z całego świata, a termin „zbór” opisuje lokalną społeczność/wspólnotę chrześcijan. Kościół jest jeden, ale stanowi wielką światową społeczność wielu zborów, które mogą (ale nie muszą) być częścią różnych denominacji (formalnie zarejestrowanych przez urzędy państwowe wspólnot wyznaniowych jak Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrystusowy czy Kościół Ewangelicznych Chrześcijan).
Jezus Chrystus żyje i to On buduje, chroni i prowadzi Swój Kościół.
I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. List do Kolosan 1:18


Chrześcijanie
Określenie „chrześcijanie” pojawiło się we wczesnej historii Kościoła, o czym dowiadujemy się z Księgi Dziejów Apostolskich.
W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Dzieje Apostolskie, 11:26b (rozdział 11, druga część 26-tego wiersza)
A więc znaczenie słowa „chrześcijanie” pierwotnie oznaczało „uczniów/naśladowców Chrystusa”. Uważamy się za chrześcijan zgodnie z takim biblijnym znaczeniem tego słowa.
Współczesna definicja słowa „chrześcijanin”, którą można znaleźć w słownikach języka polskiego odbiega od swojego pierwotnego znaczenia. Brzmi ona następująco: „Chrześcijanin to wyznawca religii opartej na nauce Chrystusa”. Taka definicja jest nieprecyzyjna, gdyż wiele religii odwołujących się do nauki Chrystusa nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem o jakim czytamy w Nowym Testamencie. Wiele zwodniczych, okultystycznych i bałwochwalczych religii powołuje się na Chrystusa i Jego, wyrwane z biblijnego kontekstu, wypowiedzi.

Format nabożeństwa

Jezus powiedział: Gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. 
                                                                                                                                     Mat 18:20

Nabożeństwo to zgromadzenie wiernych w imieniu Pana Jezusa. Jesteśmy przekonani, że Chrystus jest obecny pośród nas w Duchu Świętym. Podczas naszych zgromadzeń oddajemy Bogu chwałę poprzez pieśni, modlitwy, słuchamy głoszonego Słowa Bożego oraz usługujemy sobie wzajemnie. Oczekujemy działania Ducha Świętego zgodnie z pierwszym listem Pawła do Koryntian 12-14. Małe dzieci mają swoje zajęcia w szkole niedzielnej. Główne nabożeństwa odbywają się w niedzielę. W ciągu tygodnia zgromadzamy się na wspólne rozważanie Biblii i modlitwę.

Forma i znaczenie chrztu wodnego


Chrzest wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa BAPTIDZO, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przeżyła nowo-narodzenie zgodnie ze słowami Jezusa, który powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jan 3: 3

Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat 28:18-20

Fundacja Emmanuel

Nr konta do wpłat darowizn: 57 1600 1462 1867 2077 1000 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na realizację celów statutowych

KRS 0000861053
NIP 5882461940
REGON 387128013
Data rejestracji 28 września 2020 r.

CELE DZIAŁANIA
> promowanie i pielęgnowanie chrześcijańskiego stylu życia wśród sympatyków fundacji
> chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży
> popularyzowanie nauki, muzyki i twórczości chrześcijańskiej
> przeciwdziałanie rozmaitym formom patologii społecznej
> promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
> działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, polegająca na niesieniu pomocy materialnej i moralnej osobom chorym, samotnym, sędziwym i niepełnosprawnym
> działalność na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców.

HTML Code Creator